Satama

12.1.2018

Satama

Satama-alueet on tarkoitettu vain venekerhon jäsenten käyttöön. Satama-alueella tulee jokaisen noudattaa satamakapteenin ja laiturivanhimman antamia ohjeita. Veneitä säilytetään vain niille osoitetuissa laituripaikoissa. Satamakapteeni ja laiturivanhin huolehtii, että laiturin ilmoitustaululla on ajan tasalla oleva laituripaikkaluettelo.

Venekerho ei vastaa satama-alueilla tapahtuneista vahingoista. Satamissa olevien veneiden on oltava katsastettuja, vakuutettuja ja numeroprikalla varustettu. Numeroprikka on maksuton ja sen saa Santahaminan komendantilta.

Laiturivanhin valvoo laituriinsa kiinnitettyjen veneiden katsastustilannetta ja huomauttaa omistajaa katsastamattomasta veneestä.

Venekerho perii laituripaikasta vuosikokouksen päättämän laiturimaksun. Laituripaikka on haltijan käytössä niin kauan kunnes se kirjallisesti irtisanotaan.

Laituripaikan haltijan on kesäkuun 15 päivään mennessä ilmoitettava satamakapteenille, jos hän ei aio käyttää laituripaikkaa kyseisenä veneilykautena. Tämä ei vapauta häntä laiturimaksusta, mutta hän saa pitää laituripaikan seuraavalle veneilykaudelle. Jos laituripaikkaa ei käytä ilman perusteltua anomusta kahtena peräkkäisenä vuotena, on paikasta luovuttava ja paikka jaetaan uudestaan.

Laiturimaksut on suoritettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä. Jos maksuvelvoitteet laiminlyödään, on kerhon hallituksella oikeus irtisanoa venepaikka. Hallituksen on ilmoitettava päätöksestä venepaikan haltijalle 14 vuorokauden kuluessa.

Laituripaikkoja jakaa ainoastaan satamakapteeni joka pitää yllä laituripaikkaluetteloita ja jonotuslistaa laituripaikan haluavista.

Satamakapteeni päättää laituripaikkojen jakamisesta yhdessä laiturivanhimpien kanssa. Jaossa otetaan huomioon jäsenyysikä, aktiivisuus, jonotusaika sekä veneen koko.

Laituripaikkaa ei saa ilman satamakapteenin lupaa vaihtaa tai luovuttaa toiselle henkilölle. Oikeus laituripaikkaan edellyttää veneen vakuuttamista ja katsastamista.

Veneet on kiinnitettävä siten, että laituriin ja aisaan tulevissa kiinnitysköysissä on joustimet ja sekä veneen laidoilla vähintään neljä (4) riittävän kokoista laitasuojaa.

Tavaran säilyttäminen satama-alueilla, laiturilla ja laiturin välittömässä läheisyydessä on kielletty.

8 §

Mahdollisista vioista/vaurioista laitureilla on ilmoitettava satamakapteenille tai laiturivanhimmalle sekä pyrittävä omatoimisesti korjaamaan tai estämään vian tai vahingon laajentuminen. Laiturivanhin valvoo laiturialueen kuntoa sekä siisteyttä ja kutsuu laituripaikan haltijat talkoisiin tarpeen mukaan. Laituripaikan haltijoita edellytetään osallistumaan vuosittain vähintään yhteen laiturivanhimman järjestämään talkootapahtumaan. Laiturivanhin jakaa osallistumisvelvoitteet tarpeen mukaan tasapuolisesti laituripaikkojen haltijoiden kesken. Talkoisiin osallistumisen laiminlyönnistä seuraa vuosikokouksen vahvistaman talkoomaksun suuruinen sakkomaksu.

9 §

Sähkön käyttö on sallittu vain valvottuna ja omalla vastuulla. Satamasta poistuttaessa on sähköpistoke ehdottomasti irrotettava kerhon sähköverkosta. Sähköjohdon tulee olla suojamaadoitettu ja hyväkuntoinen.

10 §

Laiturivesi on tarkoitettu veneen huuhteluun ja vesitankkien täyttämiseen. Veden käytössä on vältettävä turhaa kulutusta. Erityisesti on valvottava laiturille tulevan vesijohdon kuntoa. Havaittaessa vuotoja, on pääsulku suljettava ja viasta ilmoitettava laiturivanhimmalle tai satamakapteenille.

11 §

Jokainen kerhon jäsen on satama-alueilla liikkuessaan velvollinen valvomaan veneiden kiinnityksiä ja sitä, että alueella ei liiku asiaankuulumattomia. Santahaminassa liikkumista valvoo myös Sotilaspoliisi. Jokainen on velvollinen osoittamaan henkilöllisyytensä sotilaspoliisin sitä pyytäessä.

12 §

Venekerholle on tehty ympäristöohjelma, jonka velvoitteet tulee ottaa huomioon toimittaessa satamissa.

Veneissä ja mökeillä syntynyt talousjäte on vietävä mennessään.

13§

Satamakapteenin, laiturivanhimman tai kerhon muun toimihenkilön määräyksiin tyytymätön voi saattaa asian käsiteltäväksi kerhon hallituksen kokouksessa.

14 §

Hallitus voi tarvittaessa laatia näitä sääntöjä täydentäviä määräyksiä ja ohjeita.

Helsingissä 22. p:nä maaliskuuta 2007

Santahaminan Venekerhon hallitus