Säännöt

Santahamina Seuran säännöt
Santahamina 2023
SÄÄNNÖT (Voimassa 28.2.2023 alkaen)


1 § NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE
Yhdistyksen nimi on Santahamina-seura ry.  Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialue Santahamina.


2 § TARKOITUS
Santahamina-seura ry on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on
• herättää ja vaalia santahaminalaisten yhteenkuuluvuutta, kotiseutuarvostusta sekä toiminnallista vireyttä
• toimia Santahaminan ympäristö- ja asumisolosuhteiden, liikenneyhteyksien ja yleisen sosiaalipalvelun parantamiseksi huomioiden saaren erityisaseman.
Tarkoitustaan yhdistys pyrkii toteuttamaan
• harjoittamalla tiedotus- ja valistustoimintaa sekä järjestämällä asukas- ja kulttuuritilaisuuksia
• edistämällä jäsentensä urheilu-, ulkoilu-, virkistys- ja muuta toimintaa
• seuraamalla Santahaminaa koskevia suunnitelmia ja päätöksiä
• tekemällä esityksiä valtion ja kunnan viranomaisille
• vaikuttamalla viranomaisten ja yleiseen mielipiteeseen sekä
• tekemällä yhteistyötä muiden yhteisöjen kanssa.
Toimintansa tukemiseksi voi yhdistys:
• ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia
• hankkia, omistaa, vuokrata ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta
• toimeenpanna myyjäisiä, arpajaisia, rahankeräyksiä ja juhla- ym. vastaavia tilaisuuksia sekä
• saavuttaa nimiinsä muita oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata.
Toimintaansa varten yhdistys hankkii tarvittaessa asianomaiset luvat.


3 § JÄSENET
Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kannattajajäsenet ja kunniajäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus asianomaisen henkilön anomuksesta hyväksyä Santahaminassa asuvan, siellä työskentelevän tai Santahaminassa asuneen tai työskennelleen henkilön.
Kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä asianomaisen anomuksesta yhdistyksen kahden jäsenen suositteleman henkilön.
Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on huomattavalla tavalla tukenut yhdistyksen toimintaa tai toiminut sen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Päätöksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee yhdistyksen hallitus. Päätöksen tekee yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.


4 § JÄSENMAKSUT
Yhdistyksen varsinaisen ja kannattajajäsenen on vuosittain suoritettava jäsenmaksu. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.
Jäsenmaksun suuruuden päättää vuosittain vuosikokous. Hallitus päättää perintätavan ja –ajan. Hallitus voi jäsenen sairauden, varattomuuden tai muun niihin verrattavan syyn perusteella vapauttaa tämän jäsenmaksusta.


5 § YHDISTYKSEN HALLINTO
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Hän voi kokouksessa edustaa valtakirjalla enintään toista varsinaista jäsentä. Yhdistyksen kokouksessa kunnia- ja kannattajajäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänivaltaa.
Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä kolmesta kymmeneen (3–10) muuta varsinaista jäsentä.  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, taloudenhoitajan ja sihteerin.  Taloudenhoitaja ja sihteeri voidaan myös kutsua hallituksen tai yhdistyksen ulkopuolelta.
Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokouksien välinen aika.


6 § PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yhdistyksen kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun ne ovat laillisesti kutsuttu koolle.


7 § KOKOUKSET
Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja mahdollinen ylimääräinen kokous.
Vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä aikana. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä, myös postitse, taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti vaatii.
Kokouskutsu, jonka yhdistyksen hallitus antaa, on toimitettava vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jokaiselle jäsenelle yhdistyksen nettisivustoilla tai yhdistyksen sosiaalisissa medioissa ja sähköpostilla. Kokouskutsussa on mainittava sääntömääräisten asioiden lisäksi muut hallituksen esittämät asiat.
Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samalla tavalla kuin varsinaiset kokoukset. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

Kokousaloitteet on jätettävä kirjallisesti hallitukselle tammikuun viimeiseen päivään mennessä, jolloin ne käsitellään seuraavassa vuosikokouksessa, ottaen huomioon yhdistyslain 24 § määräykset.


8 § KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhdistyksen vuosikokouksessa:
• Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
• Todetaan kokouksen osanottajat ja tarkistetaan heidän äänioikeutensa.
• Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä tarvittava määrä ääntenlaskijoita.
• Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
• Käsitellään hallituksen kertomus edelliseltä toimintakaudelta.
• Käsitellään yhdistyksen tilinpäätös
• Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
• Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma alkavaa toimikautta varten.
• Käsitellään hallituksen laatima tulo- ja menoarvioehdotus alkavaa toimikautta varten.
• Valitaan hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä kolmesta kymmeneen (3–10) muuta varsinaista jäsentä
• Valitaan toiminnan tarkastaja ja hänelle varahenkilö 
• Määrätään yhdistyksen jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle.
• Määrätään toimihenkilöiden palkkiot.
• Käsitellään muut työjärjestyksessä mainitut asiat.


9 § ÄÄNESTYKSET
Äänestys kokouksissa on avoin. Jos varsinainen jäsen vaatii suljettua lippuäänestystä ja sitä on kannatettu, on sellainen toimeenpantava.
Yhdistyksen kokousten päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi näiden sääntöjen 15. ja 16. pykälässä mainituissa tapauksissa.
Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalissa ja suljetussa lippuäänestyksessä arpa ja muussa tapauksessa mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.


10 § HALLITUS
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, ja se on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.  Mikäli hallituksen jäsenten lukumäärä on pariton, pyöristetään lukumäärä yhdellä ylöspäin.
Hallitus on kutsuttava koolle myös, jos vähintään puolet hallituksen jäsentä sitä erityisesti ilmoittamansa asian vuoksi kirjallisesti pyytää.


11 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Yhdistyksen hallituksen tulee huolellisesti hoitaa yhdistyksen asioita ja johtaa sen toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokousten tekemien päätösten mukaisesti.
Hallituksen tehtävänä on mm:
• edustaa yhdistystä
• hyväksyä yhdistyksen jäsenet
• valita keskuudestaan varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja tarvittavat muut toimihenkilöt
• kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä esitettävät asiat
• panna täytäntöön yhdistyksen kokousten tekemät päätökset
• laatia toimintakertomus edelliseltä toimikaudelta sekä toimintasuunnitelma tulevalle toimikaudelle
• hoitaa taloudellisesti yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia siitä, että tilinpäätös tehdään määräaikana
• laatia talousarvioehdotus tulevalle toimikaudelle
• ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan
• edistämiseksi.


12 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai henkilö, jolle hallitus
erikseen antaa henkilökohtaisen oikeuden, kukin yksin.


13 § TILIT JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilitarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


14 § EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta.
Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen sääntöjä tai periaatteita vastaan. 
Erottamispäätökseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa. Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä valituskirjelmän hallitukselle.
Jäsenellä, joka eroaa tai tulee erotetuksi, ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen eikä jäsenetuihin.


15 § SÄÄNTÖJEN MUUTOS
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia vain yhdistyksen kokouksen päätöksellä ja tällöin vaaditaan, että muutosesityksen puolesta annetaan vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä.


16 § YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN
Yhdistyksen purkautumiseen tarvitaan kahden (2) vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidetyn kokouksen yhtäpitävä päätös.
Toisen kokouksen tulee olla yhdistyksen vuosikokous.
Purkautumispäätöksen puolesta on annettava molemmissa kokouksissa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen omaisuus yhdistyksen päämääriä edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla. Lahjoitettu tai testamentattu omaisuus on käytettävä sille määrättyyn tarkoitukseen.


17 § MUUT ASIAT
Muissa asioissa, joita ei ole näihin sääntöihin otettu, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.